Tots i totes som joves de Barcelona

Projecte que dona veu als joves d’origen estranger, de tal manera que expressin les seves aspiracions i plans de futur, els seus assoliments, interessos i les oportunitats i reptes amb que es troben a Barcelona per tal d’assolir la seva inserció educativa, social i laboral.

Es tracta de conèixer tant allò que comparteixin amb tots/tes els/les joves de la ciutat, com aquells aspectes que els poden afectar negativament com pot ser la discriminació, els estereotips i la manca de sensibilitat intercultural a molts àmbits de la societat.

El grup base d’aquest projecte ha estat constituït per 10 joves que participen regular i ordinariament als projectes que es porten a terme des de l’Associació AMISI, especialment els vinculats amb la inclusió social amb joves: Projecte Llestos per l’esport: atletisme AMISI, Tria un lloc per… conviure, i la proposta de Salut i seguiment social i sanitari de joves d’origen estranger.

Aquest projecte s’ha proposat, tenint en compte idees i suggeriments dels mateixos joves, pel que fa a la seva capacitat per incidir en el seu entorn i en particular al debilitament i trencament d’estereotips que els afecten.

 

Todos y todas somos jovenes de Barcelona

Proyecto que da voz a los jóvenes de origen extranjero, de tal manera que expresen sus aspiraciones y planes de futuro, sus logros, intereses y las oportunidades y retos con que se encuentran en Barcelona para alcanzar su inserción educativa, social y laboral.

Se trata de conocer  aquellos aspectos que les pueden afectar negativamente como puede ser la discriminación, los estereotipos y la falta de sensibilidad intercultural en muchos ámbitos de la sociedad.

El grupo base de este proyecto ha sido constituido por 10 jóvenes que participan regular y ordinariamente los proyectos que se llevan a cabo desde la Asociación AMISI, especialmente los vinculados con la inclusión social con jóvenes: Proyecto Listos para el deporte: atletismo AMISI, Elige un lugar para … convivir, y la propuesta de Salud y seguimiento social y sanitario de los jóvenes.

Este proyecto se ha propuesto, teniendo en cuenta ideas y sugerencias de los mismos jóvenes, en cuanto a su capacidad para incidir en su entorno y en particular al debilitamiento y rotura de estereotipos que los afectan.